• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG SUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Công bố thông tin


Thông báo thay đổi TV HĐQT-BKS 29-6-2021 Download
Thông báo bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT 29-6-2021 Download
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2021 29-6-2021 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 12-4-2021 Download
Công ty Tokai Sand không còn là cổ đông lớn của Công ty 12-4-2021 Download
Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC trở thành cổ đông lớn của Công ty 12-4-2021 Download
CBTT Ông Lê Tuấn Điệp trở thành cổ đông lớn của Công ty 6-4-2021 Download
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 28-3-2021 Download
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 28-3-2021 Download
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc 03-02-2021 Download
Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 16-11-2020 Download
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty bán niên năm 2020 09-07-2020 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2020 24-06-2020 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 24-06-2020 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 09-06-2020 Download
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 16-03-2020 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 24-02-2020 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 09-01-2020 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Bán niên năm 2019 15-07-2019 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 25-04-2019 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 11-04-2019 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 14-03-2019 Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 25-01-2019 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Bán niên năm 2018 11-07-2018 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 19-04-2018 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 03-04-2018 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 05-03-2018 Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 19-01-2018 Download
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023 31-01-2018 Download
Thông báo thay đổi nhận sự TV Hội đồng Quản trị 13-07-2017 Download
Báo cáo quản trị bán niên năm 2017 17-07-2017 Download
Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 15-06-2017 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 28-04-2017 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 10-04-2017 Download
BÁO CÁO THƯỞNG NIÊN NĂM 2016 10-04-2017 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 28-02-2017 Download
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2016 14-01-2017 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 20-07-2016 Download
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 20-07-2016 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 18-06-2016 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 02-06-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2016 (P2) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2016 (P1) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2016 (P2) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2016 (P1) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P3) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2016 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 14-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 (P2) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 (P1) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4/2015 (P2) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4/2015 (P1) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 19-01-2016 Download
Nghị quyết thông qua cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 31 ngày 17/11/2015 09-12-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2015 (P2) 16-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2015 (P1) 16-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2015 (P2) 16-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2015 (P1) 16-11-2015 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG THẠCH ĐẠI LỘC 05-08-2015 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN SILICA QUẢNG NAM 05-08-2015 Download
THƯ MỜI THẦU VẬN CHUYỂN NĂM 2016 12-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2015 (P1) 25-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2015 (P2) 25-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2015 (P2) 05-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2015 (P1) 05-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2.2015 (P2) 22-07-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2.2015 (P1) 22-07-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 (P2) 22-07-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 (P1) 22-07-2015 Download
THÔNG BÁO VỀ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 17-08-2015 Download
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT LẦN THỨ 30 NGÀY 24/7/2015 25-07-2015 Download
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT 25-07-2015 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 16-07-2015 Download
Thông báo về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát Công ty 20-06-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QI/2015 (P2) 27-04-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QI/2015 (P1) 27-04-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QI/2015 CÔNG TY MẸ (P2) 27-04-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QI/2015 CÔNG TY MẸ (P1) 27-04-2015 Download
Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ P2 (ĐÃ KIỂM TOÁN) 31-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ P1 (ĐÃ KIỂM TOÁN) 31-03-2015 Download
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 17-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 HỢP NHẤT (TRƯỚC KIỂM TOÁN) 24-02-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ (TRƯỚC KIỂM TOÁN) 24-02-2015 Download
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu nội bộ 14-02-2015 Download
Thông báo về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 30-01-2015 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 22-01-2015 Download
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 20-01-2015 Download
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 05-01-2015 Download
Thông tin về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 05-01-2015 Download
Quyết định về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu 31-12-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (PHẦN 2) 30-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (PHẦN 1) 30-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 1) 06-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 30-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 2) 06-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 2) 18-09-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 1) 18-09-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 08-08-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 08-08-2014 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 29-07-2014 Download
THÔNG BÁO CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014 29-07-2014 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 LẦN 2 17-07-2014 Download
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2014 LẦN 2 01-07-2014 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 30-06-2014 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 14-06-2014 Download
BC THUONGNIEN 2013 14-06-2014 Download
Quyết định hủy niêm yết 04-06-2014 Download
Thông báo V/v thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin 04-06-2014 Download
Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2014 19-05-2014 Download
Thông báo V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 13-03-2014 Download
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt 06-03-2014 Download
Báo cáo quý 4 công ty mẹ năm 2013 14-02-2014 Download
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2013 14-02-2014 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 17-01-2014 Download
Báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2013 13-11-2013 Download
Báo cáo quý 3 công ty mẹ năm 2013 13-11-2013 Download
Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2013 15-08-2013 Download
Báo cáo kiểm tra 31-07-2013 Download
Nghị quyết 12 HĐQT phê duyệt bán đấu giá văn phòng 539 NHT 01-08-2013 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 29-07-2013 Download
Báo cáo quý 2 công ty mẹ năm 2013 22-07-2013 Download
MIC chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 02-07-2013 Download
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 03-05-2013 Download
NQ01-ĐHĐCĐTN 2013 29-04-2013 Download
Thông báo "V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2013" 08-03-2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 23-02-2013 Download
Nghị quyết HĐQT "V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2013" 05-03-2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 19-02-2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 01-02-2013 Download
Báo cáo quản trị công ty năm 2012 10-01-2013 Download
Báo cáo quý 3 hợp nhất năm 2012 15-11-2012 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 12-11-2012 Download
Thông báo về việc thay đổi loại chứng khoáng MIC 01-11-2012 Download
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 30-07-2012 Download
Biên bản ĐHCĐTN năm 2012 (tổ chức lần 2) ngày 03/6/2012 06-06-2012 Download
Nghị Quyết số 02 của ĐHĐCĐTN năm 2012 (lần 2) 04-06-2012 Download
Thông báo 29 V/v thay đổi người ủy quyền công bố thông tin 10-05-2011 Download
Phiếu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2012 (lần 2) 10-05-2012 Download
Thông báo số 28 V/v mời tham dự ĐHCĐTN năm 2012 (lần 2) 10-05-2012 Download
Nghị quyết số 04 của HĐQT về phiên họp lần thứ 18 ngày 06/05/2012 07-05-2012 Download
Nghị Quyết số 01 ĐHĐCĐTN năm 2012 07-05-2012 Download
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 2011 âm 14-04-2012 Download
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2012 07-03-2012 Download
Thông báo Thay đổi Tổng giám đốc 01-03-2012 Download
Thông tin về khai thác vàng tại CHDCND Lào 09-01-2012 Download
Thông báo về thành lập công ty con 29-12-2011 Download
Công văn giải trình cổ phiếu MIC tăng trần 5 phiên liên tiếp 17-09-2011 Download
Thông tin về khai thác khoáng sản tại Lào 15-09-2011 Download
Thông tin về khai thác khoáng sản tại Lào 15-09-2011 Download
Thông tin về Liên doanh vàng Phước Sơn 29-06-2011 Download
Thông báo của TT lưu ký chứng khoán VN 16-06-2011 Download
Quyết định của sở GDCK Hà Nội 24-05-2011 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 24-05-2011 Download
Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam 24-03-2011 Download
Nghị quyết của Hội đồng quản trị (số 02/2011/NQ-HĐQT) 18-03-2011 Download
Nghị quyết của Hội đồng quản trị (số 01/2011/NQ-HĐQT) 16-03-2011 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn