• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG XUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Công bố thông tin


Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 16/11/2020 Download
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty bán niên năm 2020 09/07/2020 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2020 24/06/2020 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 24/06/2020 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 09/06/2020 Download
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 16/03/2020 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 24/02/2020 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 09/01/2020 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Bán niên năm 2019 15/07/2019 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 25/04/2019 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 11/04/2019 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 14/03/2019 Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 25/01/2019 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Bán niên năm 2018 11/07/2018 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 19/04/2018 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 03/04/2018 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 05/03/2018 Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 19/01/2018 Download
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023 31/01/2018 Download
Thông báo thay đổi nhận sự TV Hội đồng Quản trị 13/07/2017 Download
Báo cáo quản trị bán niên năm 2017 17/07/2017 Download
Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 15/06/2017 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 28/04/2017 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 10/04/2017 Download
BÁO CÁO THƯỞNG NIÊN NĂM 2016 10/04/2017 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 28/02/2017 Download
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2016 14/01/2017 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 20/07/2016 Download
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 20/07/2016 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 18/06/2016 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 02/06/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2016 (P2) 10/05/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2016 (P1) 10/05/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2016 (P2) 10/05/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2016 (P1) 10/05/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P3) 31/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31/03/2016 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 14/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 (P2) 01/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 (P1) 01/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4/2015 (P2) 01/03/2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4/2015 (P1) 01/03/2016 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 19/01/2016 Download
Nghị quyết thông qua cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 31 ngày 17/11/2015 09/12/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2015 (P2) 16/11/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2015 (P1) 16/11/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2015 (P2) 16/11/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2015 (P1) 16/11/2015 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG THẠCH ĐẠI LỘC 05/08/2015 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN SILICA QUẢNG NAM 05/08/2015 Download
THƯ MỜI THẦU VẬN CHUYỂN NĂM 2016 12/11/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2015 (P1) 25/09/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2015 (P2) 25/09/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2015 (P2) 05/09/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2015 (P1) 05/09/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2.2015 (P2) 22/07/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2.2015 (P1) 22/07/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 (P2) 22/07/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 (P1) 22/07/2015 Download
THÔNG BÁO VỀ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 17/08/2015 Download
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT LẦN THỨ 30 NGÀY 24/7/2015 25/07/2015 Download
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT 25/07/2015 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 16/07/2015 Download
Thông báo về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát Công ty 20/06/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QI/2015 (P2) 27/04/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QI/2015 (P1) 27/04/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QI/2015 CÔNG TY MẸ (P2) 27/04/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QI/2015 CÔNG TY MẸ (P1) 27/04/2015 Download
Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 07/05/2015 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 07/05/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31/03/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31/03/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ P2 (ĐÃ KIỂM TOÁN) 31/03/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ P1 (ĐÃ KIỂM TOÁN) 31/03/2015 Download
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 17/03/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 HỢP NHẤT (TRƯỚC KIỂM TOÁN) 24/02/2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ (TRƯỚC KIỂM TOÁN) 24/02/2015 Download
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu nội bộ 14/02/2015 Download
Thông báo về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 30/01/2015 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 22/01/2015 Download
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 20/01/2015 Download
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 05/01/2015 Download
Thông tin về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 05/01/2015 Download
Quyết định về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu 31/12/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (PHẦN 2) 30/10/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (PHẦN 1) 30/10/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 1) 06/10/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 30/10/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 2) 06/10/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 2) 18/09/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 1) 18/09/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 08/08/2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 08/08/2014 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 29/07/2014 Download
THÔNG BÁO CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014 29/07/2014 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 LẦN 2 17/07/2014 Download
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2014 LẦN 2 01/07/2014 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 30/06/2014 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 14/06/2014 Download
BC THUONGNIEN 2013 14/06/2014 Download
Quyết định hủy niêm yết 04/06/2014 Download
Thông báo V/v thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin 04/06/2014 Download
Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2014 19/05/2014 Download
Thông báo V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 13/03/2014 Download
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt 06/03/2014 Download
Báo cáo quý 4 công ty mẹ năm 2013 14/02/2014 Download
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2013 14/02/2014 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 17/01/2014 Download
Báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2013 13/11/2013 Download
Báo cáo quý 3 công ty mẹ năm 2013 13/11/2013 Download
Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2013 15/08/2013 Download
Báo cáo kiểm tra 31/07/2013 Download
Nghị quyết 12 HĐQT phê duyệt bán đấu giá văn phòng 539 NHT 01/08/2013 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 29/07/2013 Download
Báo cáo quý 2 công ty mẹ năm 2013 22/07/2013 Download
MIC chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 02/07/2013 Download
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 03/05/2013 Download
NQ01-ĐHĐCĐTN 2013 29/04/2013 Download
Thông báo "V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2013" 08/03/2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 23/02/2013 Download
Nghị quyết HĐQT "V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2013" 05/03/2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 19/02/2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 01/02/2013 Download
Báo cáo quản trị công ty năm 2012 10/01/2013 Download
Báo cáo quý 3 hợp nhất năm 2012 15/11/2012 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 12/11/2012 Download
Thông báo về việc thay đổi loại chứng khoáng MIC 01/11/2012 Download
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 30/07/2012 Download
Biên bản ĐHCĐTN năm 2012 (tổ chức lần 2) ngày 03/6/2012 06/06/2012 Download
Nghị Quyết số 02 của ĐHĐCĐTN năm 2012 (lần 2) 04/06/2012 Download
Thông báo 29 V/v thay đổi người ủy quyền công bố thông tin 10/05/2011 Download
Phiếu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2012 (lần 2) 10/05/2012 Download
Thông báo số 28 V/v mời tham dự ĐHCĐTN năm 2012 (lần 2) 10/05/2012 Download
Nghị quyết số 04 của HĐQT về phiên họp lần thứ 18 ngày 06/05/2012 07/05/2012 Download
Nghị Quyết số 01 ĐHĐCĐTN năm 2012 07/05/2012 Download
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 2011 âm 14/04/2012 Download
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2012 07/03/2012 Download
Thông báo Thay đổi Tổng giám đốc 01/03/2012 Download
Thông tin về khai thác vàng tại CHDCND Lào 09/01/2012 Download
Thông báo về thành lập công ty con 29/12/2011 Download
Công văn giải trình cổ phiếu MIC tăng trần 5 phiên liên tiếp 17/09/2011 Download
Thông tin về khai thác khoáng sản tại Lào 15/09/2011 Download
Thông tin về khai thác khoáng sản tại Lào 15/09/2011 Download
Thông tin về Liên doanh vàng Phước Sơn 29/06/2011 Download
Thông báo của TT lưu ký chứng khoán VN 16/06/2011 Download
Quyết định của sở GDCK Hà Nội 24/05/2011 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 24/05/2011 Download
Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam 24/03/2011 Download
Nghị quyết của Hội đồng quản trị (số 02/2011/NQ-HĐQT) 18/03/2011 Download
Nghị quyết của Hội đồng quản trị (số 01/2011/NQ-HĐQT) 16/03/2011 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm Công nghiệp Hà Lam-Chợ Được,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn