• CHẤT LƯỢNGISO 9001 TCVN
  • CÔNG SUẤTỔN ĐỊNH
  • CÔNG NGHỆTIÊN TIẾN

Công bố thông tin


Quyết đinh bổ nhiệm Phó TGĐ 04-05-2024 Download
Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ 2024 22-3-2024 Download
Quy chế nội bộ về quản trị công ty 27-4-2023 Download
Nghị quyết HĐQT về nội dung họp HĐQT ngày 10-01-23 11-01-2023 Download
Nghị quyết HĐQT về xử lý nợ tồn đọng 27-12-2022 Download
Công bố thông tin sửa đổi, bổ sung thuyết minh báo cáo tài chính liên quan đến giao dịch và số dư với công ty Cổ phần VP Silica 19-12-2022 Download
Thông báo SHNN tối đa của CTCP Kỹ Nghệ Khoáng Sản Quảng Nam 14-12-2022 Download
Thông báo chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 20-07-2022 Download
TB chọn đơn vị tư vấn chuyển sàn giao dịch 07-07-2022 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 22-4-2022 Download
NQ HĐQT Thuê tài chính Chailease 30-06-2022 Download
Quyết định Phê duyệt Dự án đầu tư dây chuyền chế biến cát chất lượng cao 20-09-2021 Download
Thông báo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 16-08-2021 Download
Điều lệ 05-08-2021 Download
Thông báo thay đổi TV HĐQT-BKS 29-06-2021 Download
Thông báo bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐQT 29-06-2021 Download
Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ Thường niên năm 2021 29-06-2021 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 12-04-2021 Download
Công ty Tokai Sand không còn là cổ đông lớn của Công ty 12-04-2021 Download
Công ty CP Kinh doanh Bất động sản VHC trở thành cổ đông lớn của Công ty 12-4-2021 Download
CBTT Ông Lê Tuấn Điệp trở thành cổ đông lớn của Công ty 06-04-2021 Download
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của người có liên quan 28-03-2021 Download
Thông báo đăng ký giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ 28-03-2021 Download
Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc 03-02-2021 Download
Nghị quyết của HĐQT về việc thông quan chủ trương để MINCO ký hợp đồng mua bán với các bên liên quan 06-01-2021 Download
Nghị quyết Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 16-11-2020 Download
Báo cáo tình hình Quản trị Công ty bán niên năm 2020 09-07-2020 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2020 24-06-2020 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 24-06-2020 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 09-06-2020 Download
Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 16-03-2020 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyển: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 24-02-2020 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019 09-01-2020 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Bán niên năm 2019 15-07-2019 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 25-04-2019 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 11-04-2019 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 14-03-2019 Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 25-01-2019 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty - Bán niên năm 2018 11-07-2018 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 19-04-2018 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 03-04-2018 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 05-03-2018 Download
Báo cáo tình hình quản trị năm 2017 19-01-2018 Download
THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS NHIỆM KỲ 2018-2023 31-01-2018 Download
Thông báo thay đổi nhận sự TV Hội đồng Quản trị 13-07-2017 Download
Báo cáo quản trị bán niên năm 2017 17-07-2017 Download
Thông báo về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2017 15-06-2017 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 28-04-2017 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 10-04-2017 Download
BÁO CÁO THƯỞNG NIÊN NĂM 2016 10-04-2017 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 28-02-2017 Download
Báo cáo Quản trị Công ty năm 2016 14-01-2017 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016 20-07-2016 Download
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016 20-07-2016 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 18-06-2016 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016 02-06-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2016 (P2) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 1/2016 (P1) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2016 (P2) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 1/2016 (P1) 10-05-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P3) 31-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2015 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2016 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 14-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 (P2) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 4/2015 (P1) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4/2015 (P2) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 4/2015 (P1) 01-03-2016 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 19-01-2016 Download
Nghị quyết thông qua cuộc họp Hội đồng Quản trị lần thứ 31 ngày 17/11/2015 09-12-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2015 (P2) 16-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2015 (P1) 16-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2015 (P2) 16-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ QUÝ 3/2015 (P1) 16-11-2015 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV TRÀNG THẠCH ĐẠI LỘC 05-08-2015 Download
ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN SILICA QUẢNG NAM 05-08-2015 Download
THƯ MỜI THẦU VẬN CHUYỂN NĂM 2016 12-11-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2015 (P1) 25-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁN NIÊN NĂM 2015 (P2) 25-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2015 (P2) 05-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2015 (P1) 05-09-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2.2015 (P2) 22-07-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 2.2015 (P1) 22-07-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 (P2) 22-07-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2.2015 (P1) 22-07-2015 Download
THÔNG BÁO VỀ SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 17-08-2015 Download
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP HĐQT LẦN THỨ 30 NGÀY 24/7/2015 25-07-2015 Download
NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HĐQT 25-07-2015 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 16-07-2015 Download
Thông báo về việc thay đổi thành viên ban kiểm soát Công ty 20-06-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QI/2015 (P2) 27-04-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QI/2015 (P1) 27-04-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QI/2015 CÔNG TY MẸ (P2) 27-04-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QI/2015 CÔNG TY MẸ (P1) 27-04-2015 Download
Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015 Download
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 07-05-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (P2) 31-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2014 ĐÃ KIỂM TOÁN (P1) 31-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ P2 (ĐÃ KIỂM TOÁN) 31-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ P1 (ĐÃ KIỂM TOÁN) 31-03-2015 Download
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán 17-03-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 HỢP NHẤT (TRƯỚC KIỂM TOÁN) 24-02-2015 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014 CÔNG TY MẸ (TRƯỚC KIỂM TOÁN) 24-02-2015 Download
Thông báo về việc giao dịch cổ phiếu nội bộ 14-02-2015 Download
Thông báo về việc thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh 30-01-2015 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014 22-01-2015 Download
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ 20-01-2015 Download
Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam 05-01-2015 Download
Thông tin về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ 05-01-2015 Download
Quyết định về việc chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu 31-12-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (PHẦN 2) 30-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 (PHẦN 1) 30-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 1) 06-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 30-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 2) 06-10-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 2) 18-09-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 ĐÃ SOÁT XÉT (PHẦN 1) 18-09-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 08-08-2014 Download
BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY MẸ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 08-08-2014 Download
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 29-07-2014 Download
THÔNG BÁO CHON ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2014 29-07-2014 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2014 LẦN 2 17-07-2014 Download
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2014 LẦN 2 01-07-2014 Download
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 30-06-2014 Download
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2014 14-06-2014 Download
BC THUONGNIEN 2013 14-06-2014 Download
Quyết định hủy niêm yết 04-06-2014 Download
Thông báo V/v thay đổi người được ủy quyền Công bố thông tin 04-06-2014 Download
Thông báo V/v tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2014 19-05-2014 Download
Thông báo V/v thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 13-03-2014 Download
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt 06-03-2014 Download
Báo cáo quý 4 công ty mẹ năm 2013 14-02-2014 Download
Báo cáo hợp nhất quý 4 năm 2013 14-02-2014 Download
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013 17-01-2014 Download
Báo cáo hợp nhất quý 3 năm 2013 13-11-2013 Download
Báo cáo quý 3 công ty mẹ năm 2013 13-11-2013 Download
Báo cáo hợp nhất quý 2 năm 2013 15-08-2013 Download
Báo cáo kiểm tra 31-07-2013 Download
Nghị quyết 12 HĐQT phê duyệt bán đấu giá văn phòng 539 NHT 01-08-2013 Download
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2013 29-07-2013 Download
Báo cáo quý 2 công ty mẹ năm 2013 22-07-2013 Download
MIC chọn đơn vị kiểm toán năm 2013 02-07-2013 Download
Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 03-05-2013 Download
NQ01-ĐHĐCĐTN 2013 29-04-2013 Download
Thông báo "V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐTN 2013" 08-03-2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 23-02-2013 Download
Nghị quyết HĐQT "V/v thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐTN 2013" 05-03-2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 19-02-2013 Download
BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ ĐÔNG LỚN 01-02-2013 Download
Báo cáo quản trị công ty năm 2012 10-01-2013 Download
Báo cáo quý 3 hợp nhất năm 2012 15-11-2012 Download
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn 12-11-2012 Download
Thông báo về việc thay đổi loại chứng khoáng MIC 01-11-2012 Download
Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2012 30-07-2012 Download
Biên bản ĐHCĐTN năm 2012 (tổ chức lần 2) ngày 03/6/2012 06-06-2012 Download
Nghị Quyết số 02 của ĐHĐCĐTN năm 2012 (lần 2) 04-06-2012 Download
Thông báo 29 V/v thay đổi người ủy quyền công bố thông tin 10-05-2011 Download
Phiếu đăng ký hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐTN năm 2012 (lần 2) 10-05-2012 Download
Thông báo số 28 V/v mời tham dự ĐHCĐTN năm 2012 (lần 2) 10-05-2012 Download
Nghị quyết số 04 của HĐQT về phiên họp lần thứ 18 ngày 06/05/2012 07-05-2012 Download
Nghị Quyết số 01 ĐHĐCĐTN năm 2012 07-05-2012 Download
Công văn giải trình lợi nhuận sau thuế 2011 âm 14-04-2012 Download
Thông báo V/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHCĐ 2012 07-03-2012 Download
Thông báo Thay đổi Tổng giám đốc 01-03-2012 Download
Thông tin về khai thác vàng tại CHDCND Lào 09-01-2012 Download
Thông báo về thành lập công ty con 29-12-2011 Download
Công văn giải trình cổ phiếu MIC tăng trần 5 phiên liên tiếp 17-09-2011 Download
Thông tin về khai thác khoáng sản tại Lào 15-09-2011 Download
Thông tin về khai thác khoáng sản tại Lào 15-09-2011 Download
Thông tin về Liên doanh vàng Phước Sơn 29-06-2011 Download
Thông báo của TT lưu ký chứng khoán VN 16-06-2011 Download
Quyết định của sở GDCK Hà Nội 24-05-2011 Download
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 24-05-2011 Download
Thông báo của TT Lưu ký chứng khoán Việt Nam 24-03-2011 Download
Nghị quyết của Hội đồng quản trị (số 02/2011/NQ-HĐQT) 18-03-2011 Download
Nghị quyết của Hội đồng quản trị (số 01/2011/NQ-HĐQT) 16-03-2011 Download
img

Cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp kính, vật liệu xây dựng, gốm sứ, liên kiện điện tử, hóa chất...

Liên hệ

  • Trụ sở chính:
  • Cụm CN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục,
  • Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
  • Điện thoại: (84) 235.3665022
  • Fax: (84) 235.3665024
  • Email: info@minco.com.vn
  • Website: www.minco.com.vn